Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

LEGISLAȚIE ROMÂNEASCĂ

LEGISLAŢIE SPECIFICĂ

 • Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, modificată şi completată ulterior, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 (PDF / Just.ro)
 • O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011 (PDF / Just.ro)
 • HOTĂRÂRE nr. 615 din 23 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iulie 2014 (PDF / Just.ro)
 • H.G. nr. 1872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, modificată şi completată ulterior, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 6 februarie 2006. (PDF / Just.ro)
 • Ordonanța de urgență nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (PDF / Just.ro)
 • HOTĂRÂRE nr. 793 din 26 octombrie 2016 pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016 (PDF / Just.ro)
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1872/2005 (PDF)
LEGISLAȚIE EUROPEANĂ
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 1080/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 (PDF / Eur-Lex)
 • REGULAMENTUL (CE) nr. 1083/2006 AL CONSILIULUI din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (PDF / Eur-Lex)
 • REGULAMENTUL COMISIEI (CE) NR. 1828/2006 din decembrie 2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională  ( PDF/ Eur-Lex)
 • Regulamentul Comisiei (CE) nr. 885/2006 din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor comunitare detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1290/2005 privind acreditarea agenţiilor de plăţi și a altor organisme și lichidarea conturilor FEGA și FEADR (PDF / Eur-Lex)
 • REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1782/2003 din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 2529/2001 (PDF/ Eur-Lex)